مقالات پژوهشی
اثر محلول پاشی برخی از عناصر غذایی بر خصوصیات کمی، کیفی و سال آوری درختان پسته

غلامحسین داوری نژاد؛ مجید عزیزی؛ مریم آخرتی

دوره 23، شماره 2 ، اسفند 1388

https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1388i2.2562

چکیده
  چکیده پسته محصول استراتژیک در صادرات ایران به کشورهای دیگر بوده به منظور ارتقائ خواص کمی و کیفی این محصول آزمایشی در سال‌های 1383 و 1384 انجام گردید. تأثیر محلول پاشی تیمارهای تغذیه‌ای به منظور رفع محدودیت‌های موجود در جذب عناصر غذایی از طریق خاک و برطرف نمودن مشکل تناوب باردهی در درختان پسته رقم اوحدی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
بررسی تغییرات کمی و کیفی اسیدهای چرب بذر نسترن کوهی (Rosa canina L.)

کرامت اله سعیدی ابواسحاقی؛ رضا امیدبیگی

دوره 23، شماره 2 ، اسفند 1388

https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1388i2.2563

چکیده
  چکیده این آزمایش به منظور بررسی تأثیر اقلیم جنوب غرب ایران بر کمیت و کیفیت اسیدهای چرب بذر نسترن کوهی در 5 منطقه شامل سمیرم (استان اصفهان)، کیار وگردبیشه (استان چهارمحال و بختیاری)، یاسوج و میمند (استان کهگیلویه و بویراحمد) انجام شد. استخراج روغن با دستگله سوکسله و تجزیه اسیدهای چرب با دستگاه کروماتوگرافی گازی (GC) صورت پذیرفت. بیشترین ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
اثر غلظت‌ و روش‌ استفاده از پاکلوبوترازول بر رشد رویشی و زایشی توت فرنگی

فاطمه شاکری؛ بهرام بانی نسب؛ سیروس قبادی؛ مصطفی مبلی

دوره 23، شماره 2 ، اسفند 1388

https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1388i2.2564

چکیده
  چکیده به منظور بررسی اثر پاکلوبوترازول بر رشد رویشی و زایشی توت فرنگی رقم سلوا (Selva) پژوهشی به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان انجام شد. پاکلوبوترازول در دو روش کاربرد خاکی و محلول پاشی اندام هوایی در مقادیر 0، 5/0، 1، 5/1 و 2 میلی‌گرم ماده مؤثر برای هر گیاه مورد ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
ارزیابی پتانسیل های زینتی پنج گونه وحشی بومادران (Achillea)،

عسکر غنی؛ مجید عزیزی؛ علی تهرانی فر

دوره 23، شماره 2 ، اسفند 1388

https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1388i2.2565

چکیده
  چکیده به منظور بررسی سازگاری 5 گونه وحشی بومادران (A. eriophora, A. millefolium, A. biebersteinii, A. nobilis, A. wilhelmsii) به شرایط کشت شده و ارزیابی پتانسیل های زینتی آن، کشت بذور وحشی این گیاه که از رویشگاههای واقع در خراسان رضوی، شیراز و کرج جمع‌آوری شده بود، ابتدا در نیمه اول شهریور 1385 در گلدان انجام شده، پس از رشد اولیه، نشاهای گیاهان در مرحله 8-6 برگی در نیمه ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
اثر تراکم گیاه و الگوی کاشت بر رشد و خصوصیات گل گلایول

محمدحسین دانشور؛ مختار حیدری

دوره 23، شماره 2 ، اسفند 1388

https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1388i2.2566

چکیده
  چکیده در این آزمایش اثر کاشت پداژه در فواصل 15، 20 و 25 سانتی متر در دو طرح کاشت مربع و مثلث بر رشد و گلدهی گلایول (رقم وایت فرندشیپ) مورد بررسی قرارگرفت. آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با چهار تکرار (هر تکرار شامل یک کرت به ابعاد 5/1× 1متر) طرح‌ریزی گردید. نتایج نشان دادند با کاشت پداژه در طرح مربع و فاصله 20 سانتی متر ارتفاع ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
تأثیر استفاده از زئولیت خام ‌و زئولیت غنی شده با NH4 بر عملکرد و کیفیت

آزاده اسفندیاری؛ تکتم سادات تقوی؛ مصباح بابالار؛ مجتبی دلشاد

دوره 23، شماره 2 ، اسفند 1388

https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1388i2.2567

چکیده
  چکیده به منظور مطالعه اثر بستر زئولیت در مقایسه با پرلیت بر عملکرد و کیفیت میوه گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill. cv. Beril ) در کشت هیدروپونیک، بسترهای متفاوت پرلیت، مخلوط حجمی زئولیت غنی شده با آمونیوم به همراه پرلیت و زئولیت خام و پرلیت (vz10/vp 90) به صورت کرت خرد شده و طرح بلوک کاملا تصادفی با دو محلول غذایی (محلول غذایی با فرمول کامل و محلول ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
تأثیر رژیم آبیاری و تراکم بوته بر ویژگی های کمی و کیفی پیاز (Allium cepa L.) در اصفهان

رضا امین پور؛ سیدفرهاد موسوی؛ مصطفی مبلی

دوره 23، شماره 2 ، اسفند 1388

https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1388i2.2568

چکیده
  چکیده به منظور بررسی اثر رژیم های آبیاری بر عملکرد سوخ دو ژنوتیپ پیاز بهاره مورد کشت در اصفهان آزمایشی به صورت کرت های خرد شده- فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی کبوترآباد اصفهان در دو سال زراعی 84- 1383 و 85- 1384 انجام شد. کرت اصلی شامل رژیم آبیاری در سه سطح بر اساس تبخیر از تشت تبخیر کلاس A )به ترتیب ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
بررسی هورمون‌های جیبرلین، بنزیل آدنین و زآتین و درجه حرارت بر شکست خواب ریزغده سیب زمینی

روناک ساسانی؛ حمیدرضا خزاعی؛ احمد نظامی

دوره 23، شماره 2 ، اسفند 1388

https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1388i2.2587

چکیده
  چکیده با توجه به این که دوران خواب در جوانه‌های ریز غده سیب زمینی یکی از عوامل محدود کننده کشت آنها پس از برداشت غده‌ها است، این آزمایش بر اساس طرح آشیانه در قالب طرح کاملاً تصادفی با 3 تکرار با هدف یافتن موثر ترین هورمون و دما جهت شکست سریعتر خواب ریز غده سیب زمینی در بهار سال 1387 صورت گرفت. تیمارهای آزمایش شامل هورمون‌های جیبرلیک ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
بررسی تغییرات بیوشیمیایی و پوسیدگی خاکستری در انگور رقم شاهرودی در شرایط بسته بندی با اتمسفر تعدیل یافته

عزیزه مسیب زاده؛ یونس مستوفی؛ محمد جوان نیکخواه؛ زهرا امام جمعه

دوره 23، شماره 2 ، اسفند 1388

https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1388i2.2588

چکیده
  چکیده مطالعه حاضر به منظور بررسی روند تغییرات بیوشیمیایی بافت‌های انگور رقم شاهرودی در شرایط بسته بندی در اتمسفر تعدیل یافته نسبت به شاهد و با استفاده از یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار طراحی شد. سه ترکیب گازی شامل O2 5% + CO210% (GC2) ، O215% + CO210% (GC3) و O260% + CO210% (GC4) با استفاده از دو نوع پوشش پلیمری (پلی پروپیلن و پلی ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
بررسی تأثیرات چند ماده شیمیایی بر درصد تنک و کیفیت میوه زردآلو رقم خیاری

لیلا تقی پور؛ مجید راحمی

دوره 23، شماره 2 ، اسفند 1388

https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1388i2.2589

چکیده
  چکیده به منظور بررسی تأثیرات چند ماده شیمیایی، بر درصد تنک و کیفت میوه زردآلو رقم "خیاری" پژوهشی در یک باغ تجاری از توابع شهرستان نی ریز فارس انجام گرفت. تیمارهای نفتالین استیک اسید) 10، 20و 40 میلی گرم در لیتر(، نفتالین استامید (20 ،40و 80 میلی‌گرم در لیتر)، اتفن (50، 100 و200 میلی‌گرم در لیتر) و اوره (2/0، 4/0 و 6/0درصد) و 2 هفته پس از مرحله تمام گل در ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
بررسی تأثیر نوع پایه و شوری بر غلظت عناصر کم مصرف در برگ لیموشیرین(Citrus limetta L.)

عبدالحسین ابوطالبی؛ عنایت اله تفضلی

دوره 23، شماره 2 ، اسفند 1388

https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1388i2.2593

چکیده
  چکیده یکی از راه‌های توسعه تحمل به شوری در مرکبات، پیوند ارقام تجاری حساس به شوری بر روی پایه های مقاوم می باشد. لیموشیرین، یکی از گونه‌های مرکبات است که به شوری آب و خاک حساس بوده و تحت این شرایط کاهش شدیدی در رشد و عملکرد خواهد داشت. این پژوهش به منظور بررسی تأثیر شوری و پایه‌های نارنج معمولیCitrus aurantium))، لیموشیرین C. limetta))، لیموآب ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
اثرات غلظت و زمان محلول پاشی اسید جیبرلیک بر کاهش درصد ترک خوردگی پوسته سبز پسته

مهدیه سیاهکوهی؛ مجید راحمی؛ امان اله جوانشاه

دوره 23، شماره 2 ، اسفند 1388

https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1388i2.2594

چکیده
  چکیده این پژوهش در یک باغ تجاری واقع در بخش کشکوئیه در شهرستان رفسنجان در سال های 1385 و 1386 انجام گردید. تیمارهای موردنظر روی دو شاخه از هر تک درخت اعمال شدند. اسید جیبرلیک (0، 25، 50 و 75 میلی گرم در لیتر) در سه زمان محلول پاشی (اواسط خرداد ماه، اواسط تیر ماه و اواسط مرداد ماه) روی پسته رقم احمدآقایی انجام شد و برداشت نیز در دو زمان (15 و 30 شهریور ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
تاثیر فصل کاشت و تراکم گیاهی بر صفات رشد و عملکرد کمی و کیفی گیاه بابونه (Matricaria chamomilla)

علیرضا دادخواه؛ محمد کافی؛ قربانعلی رسام

دوره 23، شماره 2 ، اسفند 1388

https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1388i2.2592

چکیده
  چکیده بمنظور مطالعه اثرات فصل کاشت (کشت پاییزه و بهاره) و تراکم کاشت بر صفات رشد و عملکرد گل (وزن خشک گل) گیاه بابونه، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیروان انجام شد. در این آزمایش از طرح کرت‌های خرد شده با دو فاکتور زمان کاشت و فاصله روی ردیف در چهار تکرار استفاده شد. زمان کاشت در کرت‌های اصلی و فاصله بوته روی ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
رفع کمبود روی و افزایش عملکرد انگور عسکری(Vitis vinifera L.) به روش تزریق سولفات روی در تنه

سید مهدی حسینی فرهی؛ کرم اله گودرزی؛ بیژن کاووسی

دوره 23، شماره 2 ، اسفند 1388

https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1388i2.2591

چکیده
  چکیده هدف از انجام این پژوهش، رفع کمبود روی و افزایش عملکرد انگور عسکری به روش تزریق سولفات روی در تنه بود. این بررسی در یکی از باغ‌های تجاری انگور شهرستان دنا (سی سخت) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تیمار و چهار تکرار به اجرا درآمد. تیمارها شامل تزریق سولفات روی در تنه در سطوح 5/1، 3 و 5 در هزار و شاهد (بدون تزریق) بود. تزریق مربوط ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
ارزیابی مرفولوژیکی تعدادی از گونه های بابونه در دو جنس آنتمیس و ماتریکاریا در ایران

محی الدین پیرخضری؛ محمداسماعیل حسنی؛ محمدفخر طباطبایی

دوره 23، شماره 2 ، اسفند 1388

https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1388i2.2595

چکیده
  چکیده به منظور ارزیابی و همچنین تعیین خصوصیات تعدادی از گونه های بابونه در دو جنس آنتمیس و ماتریکاریا از صفات مرفولوژیکی و فنولوژیکی استفاده شد. این آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در دو تکرار انجام شد و 16 صفت ارتفاع، قطر گل، قطر نهنج، تعداد گل‌های زبانه ای، درصد گل خشک، وزن 100 گل، تاریخ شروع گلدهی، عملکرد گل در بوته، تعداد ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
اثرات تنش شوری و پایه بر رشد، شدت فتوسنتز، غلظت عناصر غذایی و سدیم درخت بادام

مهدی اورعی؛ سید جلال طباطبائی؛ اسماعیل فلاحی؛ علی ایمانی

دوره 23، شماره 2 ، اسفند 1388

https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1388i2.2596

چکیده
  چکیده تحمل شوری یکی از مهم ترین عوامل موثر بر تولید محصولات کشاورزی در مناطق خشک و نیمه خشک می‌باشد. تحمل شوری در درختان میوه را می‌توان از طریق استفاده از پایه های متحمل، افزایش داد. بدین منظور و جهت ارزیابی اثرات تنش شوری و پایه بر رشد، شدت فتوسنتز و غلظت عناصر غذایی بادام (Prunus dulcis Miller.) رقم فراگنس، آزمایشی با سه سطح کلرید سدیم (0، ...  بیشتر