دوره و شماره: دوره 26، شماره 1، بهار 1391 

مقالات پژوهشی

1. تاثیر میدان مغناطیسی ایستا بر برخی خصوصیات رشدی قارچ صدفی (Pleorotus florida)

10.22067/jhorts4.v0i0.12880

رضا بهروزی؛ محمد فارسی؛ نسا جعفری؛ میثم شیخ پور آهندانی


5. تعیین ‌نُرم‌ های دریس و ارزیابی وضعیت تغذیه‌ای درختان چنار (Platanus sp.) در مشهد

10.22067/jhorts4.v0i0.12887

امیر لکزیان؛ ولی فیضی اصل؛ علی تهرانی فر؛ اکرم حلاج نیا؛ حدیثه رحمانی؛ پیام پاکدل؛ سید هدایت محسنی؛ آرزو طالبی


9. تاثیر سطوح شوری بر ویژگی های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی دو رقم انگور

10.22067/jhorts4.v0i0.12895

رسول جلیلی مرندی؛ عباس حسنی؛ حامد دولتی بانه؛ رامین حاجی تقی لو؛ حسین یوسف زاده