دوره و شماره: دوره 27، شماره 3، پاییز 1392 
4. ارزیابی دلایل سرخشکیدگی و زردی زود هنگام درختان چنار (platanus sp.) در شهر مشهد با استفاده از تجزیه رگرسیون مکانی (GGE biplot)

صفحه 259-274

10.22067/jhorts4.v0i0.26354

امیر لکزیان؛ ولی فیضی‌اصل؛ علی تهرانی فر؛ اکرم حلاج‌نیا؛ حدیثه رحمانی؛ پیام پاکدل؛ هدایت محسنی؛ آرزو طالبی