دوره و شماره: دوره 33، شماره 3، پاییز 1398 
13. نقش اکوتیپ، ریزنمونه و تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی در کشت تعلیقی سلولی چویل (Ferulago angulata (Schlecht.) Boiss.)

صفحه 525-536

10.22067/jhorts4.v33i3.79173

سید مهران علوی؛ اسد معصومی اصل؛ ناصر زارع؛ رسول اصغری زکریا؛ پریسا شیخ زاده مصدق