دوره و شماره: دوره 35، شماره 2 - شماره پیاپی 50، شهریور 1400، صفحه 169-311 
مطالعه تأثیر رقم و حذف غنچه بر تکثیر پیاز لیلیوم

صفحه 301-311

10.22067/jhs.2021.67093.0

سجاد حیدری؛ سعید ریزی؛ سید نجم الدین مرتضوی؛ علی نیکبخت