لیست داوران منتصب این شماره

 • الهام اردکانی
 • امیر فتوت
 • امیر لکزیان
 • بهرام عابدی
 • حسین افشاری
 • حسین نستری نصرآبادی
 • حمیدرضا ذبیحی
 • خدایار همتی
 • رضا خراسانی
 • سمیرا بیدکی
 • شادی عطار
 • صفیه وطن دوست
 • عبدالحسین ابوطالبی جهرمی
 • عزیزاله خندان میرکوهی
 • علی تهرانی فر
 • غلامحسین داوری نژاد
 • فرید مرادی نژاد
 • مجید عزیزی
 • محمد بنایان اول
 • محمدتقی عبادی
 • مهروالسادات متغیر
 • میترا رحمتی
 • ناصر بوذری
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

بازدید: 125

ارزیابی مورفولوژیک و گزینش تک درختان متحمل به تنش یخ زدگی در باغات زیتون استان گلستان

عیسی کرامتلو, سعید نواب پور, خلیل زینلی نژاد, الهه توکل, سید مهدی حسینی مزینانی
بازدید: 170