لیست داوران منتصب این شماره

 • بهرام عابدی
 • بیژن قهرمان
 • بیژن کاووسی
 • جمالعلی الفتی
 • حامد کاوه
 • حسن بیات
 • حسین نستری نصرآبادی
 • خدایار همتی
 • رضا شاه حسيني
 • زهره جبارزاده
 • سمیرا بیدکی
 • شادی عطار
 • علی اکبر شکوهیان
 • علی تهرانی فر
 • علی گنجعلی
 • محمدتقی عبادی
 • محمدحسین امینی فرد
 • محمدمهدی جوکار
 • محمود شور
 • مرتضی علیرضائی
 • هاجر نعمتی دربندی
 • وحید اکبرپور
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

بازدید: 49

بهبود تحمل به شوری و جذب عناصر غذایی در فلفل دلمه¬ای با کاربرد اسید سالسیلیک و اسید هیومیک

محمد کاظم شفازاده شهربابکی, مهدی حسینی فرهی, غضنفر محمدی نیا
بازدید: 29
بازدید: 25

واکنش جمعیت¬های خربزه ایرانی به شرایط کم آبیاری

محمد رضا ناروئی راد, بهنام بخشی, جهانگیر عباس کوهپایگانی, احمد قاسمی, منصور فاضلی رستم پور
بازدید: 146