علمی - پژوهشی

ارزیابی تنوع خصوصیات ریخت¬شناسی، زراعی و میزان اسانس ژنوتیپ¬های مختلف پونه¬وحشی (Mentha longifolia L.) ایران

علیرضا مشرفی عراقی, سید حسین نعمتی, مجید عزیزی ارانی, نسرین مشتاقی, محمود شور
بازدید: 9