علمی - پژوهشی

بررسی پاسخهای گراسهای بومی و وارداتی در چگونگی اجتناب از خشکی

سلاح ورزی سلاح ورزی, تهرانی فر تهرانی فر, گزانچیان گزانچیان, آرویی آرویی
بازدید: 136

تغییرات فعالیت فتوسنتزی و آنزیمی کاهو تحت تاثیر سمیت کادمیم

حقیقی حقیقی, کافی کافی, تقوی تقوی, کاشی کاشی, ثواقبی ثواقبی
بازدید: 326

تعیین بسترهای مختلف کاشت گوجه فرنگی در سیستم کشت بدون خاک

مامی مامی, پیوست پیوست, بخشی بخشی, سمیع زاده سمیع زاده
بازدید: 390
بازدید: 298

جداسازی، کلونینگ و بررسی بیان موقت ژن sat از گیاه شقایق الی فرا somniferom Rence papaver

حسینی حسینی, هاشمی سهی هاشمی سهی, شهریاری شهریاری, مرعشی مرعشی
بازدید: 144

بررسی تنوع ژنتیکی برخی از توده‌های بابونه آلمانی ( Matricaria chamomilla L.)

پیر خضری پیر خضری, حسنی حسنی, طباطبایی طباطبایی
بازدید: 157

اثر توفوردی و سولفات پتاسیم بر ویژگی‌های کمی و کیفی میوه پرتقال نافی

جها ن بین جها ن بین, یاوری یاوری, عشقی عشقی, تفضلی تفضلی
بازدید: 184
بازدید: 213
بازدید: 156

تاثیر بسته بندی با اتمسفر تغییر یافته بر خصوصیات کیفی و افزایش عمر انباری دو رقم آلبالو

احمدی احمدی, داوری نژاد داوری نژاد, عزیزی عزیزی, صداقت صداقت, تهرانی فر تهرانی فر
بازدید: 443