علمی - پژوهشی

بررسی پاسخ‌های گراس‌های بومی و وارداتی در چگونگی اجتناب از خشکی 2- بخش هوایی

تهرانی فر تهرانی فر, سلاح ورزی سلاح ورزی, گزانچیان گزانچیان, آرویی آرویی
بازدید: 146

بررسی تاثیر ترکیب محیط کشت، pH و دما بر سرعت رشد و وزن میسلیوم قارچ "شی‌تاکه" در شرایط جامد و مایع

رازقی یدک رازقی یدک, عزیزی عزیزی, فارسی فارسی, شاه طهماسبی شاه طهماسبی
بازدید: 595

تأثیر مقدار و نحوة تقسیط نیتروژن بر عملکرد غده و بعضی خصوصیات کمی ارقام مختلف سیب‌زمینی

جامی معینی جامی معینی, مدرس‌ثانوی مدرس‌ثانوی, کشاورز کشاورز, سروش‌زاده سروش‌زاده, گنجعلی گنجعلی
بازدید: 259

بررسی حساسیت برخی ارقام هلو و شلیل به سرمای زمستان 1386 مشهد

آرین پویا آرین پویا, داوری ن‍ژاد داوری ن‍ژاد, عطار عطار
بازدید: 199

اثر سیلیسیوم بر رشد و عملکرد گیاه توت فرنگی در شرایط تنش شوری

سیدلر فاطمی سیدلر فاطمی, طباطبایی طباطبایی, فلاحی فلاحی
بازدید: 242