علمی - پژوهشی

تاثیر بسترهای مختلف کشت و دمای انبار بر کیفیت نگهداری میوه های گوجه فرنگی

محمد احمدی دهج, محمود قاسم نژاد, محسن زواره, غلامعلی پیوست
بازدید: 172

اثر برخی عناصر غذایی کم مصرف بر صفات کمی گل مریم رقم دابل

محمود شور, علی تهرانی فر, اصغر خوشنود یزدی
بازدید: 329

استفاده از تکنیک افزودن نسبی (RAR) نیتروژن برای کاهش سمیت آمونیوم در گیاه خیار

عبدالرضا سجادی نیا, حمید روستا, محمد سوری, اصغر رحیمی
بازدید: 143

بررسی تعیین زمان برداشت دو رقم زیتون و تاثیر آن بر کیفیت و کمیت روغن در منطقه گرگان

اعظم آسفی نجف آبادی, خدایار همتی, عظیم قاسم نژاد, مینا غزائیان, پونه ابراهیمی
بازدید: 158

ترکیبات فنلی و فعالیت آنتی اکسیدانی برخی ارقام ایرانی و وارداتی سیب در منطقه کرج

انسیه قربانی, داوود بخشی, حسن حاج نجاری, محمود قاسم نژاد, پروانه تقی دوست
بازدید: 281

تاثیر زمان برداشت و بسته‌بندی با اتمسفر تغییر یافته بر عمر انباری میوه چند رقم زردآلو

محمد زرین‌بال, جابر سلیمانی, سعداله اسكندری, عادل دباغ محمدی نسب, راحله رسولی پیروزیان
بازدید: 197