علمی - پژوهشی

بررسی تاثیر نوع کود و کنترل علفهای هرز بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه کلپوره(Teucrium polium)

علیرضا کوچکی, مهدی نصیری محلاتی, گلثومه عزیزی, آسیه سیاهمرگویی
بازدید: 615

بررسی روند متابولیزه شدن سیانید در ارقام سیب فوجی و عباسی مشهد

مسعود زاده باقری, یونس مستوفی, مصطفی مصطفوی
بازدید: 161
بازدید: 480
بازدید: 229

اثر محلول پاشی روی، اسیدهیومیک و اسید استیک بر عملکرد، اجزاء عملکرد وغلظت عناصر در انگور رقم پیکانی

رضا پوزشی, حمیدرضا ذبیحی, محمدرضا رمضانی مقدم, محمد رجب زاده, آزاده مختاری
بازدید: 716

ABSTRACT

ABSTRACT ABSTRACT
بازدید: 281