علمی - پژوهشی

بازدید: 372
بازدید: 415
بازدید: 238

بررسی واکنش ارقام طالبی به اندام زایی درکشت درون شیشه ای

ریحانه مرادمند, احمد ارزانی, قدرت ا... سعیدی
بازدید: 154
بازدید: 187

بررسی نقش برخی عناصر غذایی مهم بر تولید بنه و میزان کلشی سین در گیاهColchicum kotschyi Boiss در شرایط کشت بدون خاک

مرتضی علیرضایی نغندر, حسین آروئی, شمسعلی رضازاده, محمود شور, حسن بیات
بازدید: 344
بازدید: 136
بازدید: 206

بررسی امکان القاء پلی پلوئیدی در گیاه ریحان (L. Ocimum basilicum) با استفاده از کلشی سین

سعید ملک زاده شفارودی, عسکر غنی, مازیار حبیبی, اکرم امیری
بازدید: 205

ABSTRACT

ABSTRACT ABSTRACT
بازدید: 300