علمی - پژوهشی

بازدید: 333
بازدید: 398
بازدید: 228

بررسی واکنش ارقام طالبی به اندام زایی درکشت درون شیشه ای

ریحانه مرادمند, احمد ارزانی, قدرت ا... سعیدی
بازدید: 149
بازدید: 184

بررسی نقش برخی عناصر غذایی مهم بر تولید بنه و میزان کلشی سین در گیاهColchicum kotschyi Boiss در شرایط کشت بدون خاک

مرتضی علیرضایی نغندر, حسین آروئی, شمسعلی رضازاده, محمود شور, حسن بیات
بازدید: 337
بازدید: 132
بازدید: 187

بررسی امکان القاء پلی پلوئیدی در گیاه ریحان (L. Ocimum basilicum) با استفاده از کلشی سین

سعید ملک زاده شفارودی, عسکر غنی, مازیار حبیبی, اکرم امیری
بازدید: 191

ABSTRACT

ABSTRACT ABSTRACT
بازدید: 293