علمی - پژوهشی

بازدید: 306
بازدید: 392
بازدید: 213

بررسی واکنش ارقام طالبی به اندام زایی درکشت درون شیشه ای

ریحانه مرادمند, احمد ارزانی, قدرت ا... سعیدی
بازدید: 148
بازدید: 183

بررسی نقش برخی عناصر غذایی مهم بر تولید بنه و میزان کلشی سین در گیاهColchicum kotschyi Boiss در شرایط کشت بدون خاک

مرتضی علیرضایی نغندر, حسین آروئی, شمسعلی رضازاده, محمود شور, حسن بیات
بازدید: 334
بازدید: 130
بازدید: 183

بررسی امکان القاء پلی پلوئیدی در گیاه ریحان (L. Ocimum basilicum) با استفاده از کلشی سین

سعید ملک زاده شفارودی, عسکر غنی, مازیار حبیبی, اکرم امیری
بازدید: 188

ABSTRACT

ABSTRACT ABSTRACT
بازدید: 293