علمی - پژوهشی

بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های انار از هفت منطقه ایران با استفاده از نشانگر AFLP

زهرا نعمتی, علی تهرانی فر, محمد فارسی, امین میرشمسی کاخکی, سید حسین نعمتی
بازدید: 405

اثرمالچ بر کنترل علف های هرز، ذخیره رطوبت و دمای خاک در سبزی پپینو (Solanum muricatum)

الهه میرابی, سیدحسین نعمتی, غلامحسین داوری نژاد, حسین آرویی
بازدید: 260
بازدید: 481

بررسی میزان مقاومت پایه های پسته به بیکربنات سدیم

محبوبه رجبی, حمیدرضا روستا, حمیدرضا کریمی, حسین حکم آبادی
بازدید: 191
بازدید: 121

بررسی اثر مالچ و دور آبیاری بر عملکرد و کیفیت میوه دو رقم خربزه استان خراسان رضوی

حسین نستری نصرآبادی, سیدحسین نعمتی, علیرضا سبحانی, حسین آرویی
بازدید: 133

اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و خصوصیات فیزیکوشیمیایی روغن گیاه دارویی کرچک (Ricinus communis L.)

نسرین فرهادی, محمدکاظم سوری, ابوالفضل علی رضالو, حسین ربی انگورانی
بازدید: 136
بازدید: 1041

abstract

abstract abیtract
بازدید: 354