دوره و شماره: دوره 23، شماره 1، پاییز 1388 

مقالات پژوهشی

1. بررسی پاسخ‌های گراس‌های بومی و وارداتی در چگونگی اجتناب از خشکی 2- بخش هوایی

10.22067/jhorts4.v1388i1.1894

تهرانی فر تهرانی فر؛ سلاح ورزی سلاح ورزی؛ گزانچیان گزانچیان؛ آرویی آرویی


6. تأثیر مقدار و نحوة تقسیط نیتروژن بر عملکرد غده و بعضی خصوصیات کمی ارقام مختلف سیب‌زمینی

10.22067/jhorts4.v1388i1.1910

جامی معینی جامی معینی؛ مدرس‌ثانوی مدرس‌ثانوی؛ کشاورز کشاورز؛ سروش‌زاده سروش‌زاده؛ گنجعلی گنجعلی