راهنمای نویسندگان

 برای دریافت نحوه نگارش اینجا را کلیک کنید

برای دریافت بوک مارک کردن منابع اینجا را کلیلک کنید

برای دریافت فرم تعهدنامه اینجا را کلیک کنید

 برای دریافت فرم تعارض اینجا را کلیک کنید

  • مقاله ای که فرمت نشریه را دارا نباشد در جلسه هیات تحریریه نشریه مطرح نمی شود.

  • مقاله ها توسط هیات تحریریه و با همکاری متخصصان داوری شده و در صورت تصویب بر طبق ضوابط نشریه به نوبت، چاپ خواهند شد

  • مسئولیت صحت مطالب به عهده نویسنده(گان)است.

  • هیأت تحریریه در رد و ویرایش مقالات مجاز است.

  • مقاله پس از پذیرش نهایی باید بدون غلط ارسال شود. بدیهی است هرگونه تغییر پس از آن قابل قبول نخواهد بود لذا دقت کافی مبذول شود .

  • مستندات و مدارک مربوط به داوری کلیه مقالات در هیأت تحریریه نشریه محفوظ و محرمانه بوده و هیأت تحریریه نسبت به ارائه مدارک مربوط به مقالاتی که مورد پذیرش قرار  نگرفته اند، متعهد نمی باشد.

  • عدم رعایت شیوه نامه فوق موجب تأخیر در پذیرش و رفت و برگشت های مکرر و زمان بر مقاله خواهد شد.

  • این نشریه در زمان ارسال اولیه مقاله از سوی نویسندگان هزینه ای دریافت نمی کند پس از طی فرآیند داوری در صورت پذیرش مقاله، جهت هزینه های انتشار و ویراستاری مبلغ دو میلیون ریال دریافت می شود.