راهنمای نویسندگان

 برای دریافت نحوه نگارش اینجا را کلیک کنید

برای دریافت فرم تعهدنامه اینجا را کلیک کنید

 برای دریافت فرم تعارض اینجا را کلیک کنید

  • مقاله ای که فرمت نشریه را دارا نباشد در جلسه هیات تحریریه نشریه مطرح نمی شود.

  • مقاله ها توسط هیات تحریریه و با همکاری متخصصان داوری شده و در صورت تصویب بر طبق ضوابط نشریه به نوبت، چاپ خواهند شد

  • مسئولیت صحت مطالب به عهده نویسنده(گان)است.

  • هیأت تحریریه در رد و ویرایش مقالات مجاز است.

  • مقاله پس از پذیرش نهایی باید بدون غلط ارسال شود. بدیهی است هرگونه تغییر پس از آن قابل قبول نخواهد بود لذا دقت کافی مبذول شود .

  • مستندات و مدارک مربوط به داوری کلیه مقالات در هیأت تحریریه نشریه محفوظ و محرمانه بوده و هیأت تحریریه نسبت به ارائه مدارک مربوط به مقالاتی که مورد پذیرش قرار  نگرفته اند، متعهد نمی باشد.

  • عدم رعایت شیوه نامه فوق موجب تأخیر در پذیرش و رفت و برگشت های مکرر و زمان بر مقاله خواهد شد.