اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر رضا ولی زاده

استاد تغذیه نشخوارکنندگان دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

prof.um.ac.ir/valizadeh
valizadehum.ac.ir
0000-0002-6814-7354

h-index: 15  

سردبیر

دکترعلی تهرانی فر

استاد علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

prof.um.ac.ir/tehranifar
tehranifarum.ac.ir
0000-0002-7103-0413

h-index: 13  

اعضای هیات تحریریه

دکترحسین آرویی

دانشیار گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

prof.um.ac.ir/aroiee
aroieeum.ac.ir
0000-0002-5493-8200

h-index: 10  

دکتر رضا توکل افشاری

استاد گروه آموزشی زراعت واصلاح نباتات دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

prof.um.ac.ir/tavakolafshari
tavakolafsharium.ac.ir
0000-0003-0073-8665

h-index: 14  

دکتر مریم حقیقی

دانشیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

haghighi.iut.ac.ir/fa
mhaghighicc.iut.ac.ir
0000-0002-7590-0359

h-index: 14  

دکتر غلامحسین داوری نژاد

استاد گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

prof.um.ac.ir/davarynej
davarynejum.ac.ir
0000-0001-9931-1623

h-index: 16  

دکتر مجید راحمی

استاد گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

agri.shirazu.ac.ir/~rahemi
rahemishirazu.ac.ir
0000-0001-9286-6968

h-index: 20  

دکتر ذبیح اله زمانی

استاد گروه علوم باغبانی دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/zzamani
zzamaniut.ac.ir
0000-0002-2365-5531

h-index: 22  

دکتر مهدی شریفانی

دانشیار گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی ، منابع طبیعی گرگان

gau.ac.ir//Professor/sharifani
sharifanigau.ac.ir
0000-0001-7628-6074

h-index: 7  

دکتر محمود شور

دانشیار گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

prof.um.ac.ir/shoor
shoorum.ac.ir
0000-0002-7817-9464

h-index: 6  

دکتر مجید عزیزی

استاد گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

prof.um.ac.ir/azizi
azizium.ac.ir
0000-0002-8813-4518

h-index: 20  

دکتر علی عبادی

استاد گروه علوم باغبانی دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/aebadi
aebadiut.ac.ir
0000-0002-5304-0706

h-index: 20  

دکتر محمد فارسی

استاد گروه بیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهان زراعی دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

prof.um.ac.ir/farsi
farsium.ac.ir
0000-0002-1295-638X

h-index: 10  

دکتر محسن کافی

استاد گروه گلکاری و مهندسی فضای سبز دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/mkafi
mkafiut.ac.ir
0000-0003-4657-6833

h-index: 10  

دکتر مهرداد لاهوتی

استاد گروه زیست شناسی دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد

prof.um.ac.ir/mlahouti
mlahoutium.ac.ir
0000-0001-6836-6189

h-index: 8  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر شاهرخ خانی زاده

استاد پژوهشگر موسسه کشاورزی و غذا اوتاوا کانادا

khanizadeh.info/
shahrokh.khanizadehagr.gc.ca
0000-0002-8015-2252

h-index: 26  

دکتر اسماعیل فلاحی

استاد گروه علوم باغبانی دانشگاه آیداهوی آمریکا

www.uidaho.edu/cals/plant-sciences/our-people/esmaeil-fallahi
efallahiuidaho.edu
0000-0001-7194-6280

h-index: 26  

دکترحسن زاده مبینی

استاد بخش بیولوژی دانشگاه کویین کانادا

biology.queensu.ca/research/facilities/queen-s-university-phytotron/staff-and-associated-research-groups/saied-mobini-ph-d/
mobini.saeidqueensu.ca
0000-0002-1031-6733

h-index: 6  

دکتر حمید خزاعی

پژوهشگر مرکز جهانی اصلاح و تولید بذر سبزی تایوان

avrdc.org/our-people/staff/entry/7328/
hamid.khazaeigmail.com
0000-0002-5202-8764

h-index: 15  

دکتر یوشی هارو فوجی

استاد دانشگاه کشاورزی و فناوری توکیو ژاپن

researchmap.jp/allelopathy/?lang=english
yfujiicc.tuat.ac.jp
0000-0002-5412-395X

h-index: 28  

ویراستار ادبی

دکتر سمانه محمدی

گیاهان دارویی

s.mohammadi35yahoo.com

ویراستار

دکتر ساجده کریم پور

علوم باغبانی

jhorts4um.ac.ir

مدیر داخلی

خانم توانا

دانشکده کشاورزی

jhorts4um.ac.ir
05138804622

صفحه آرا

رحمان اسدی

دانشکده کشاورزی

jhorts4um.ac.ir

کارشناس نشریه

خانم محمدی

کارشناس نشریه

jhorts4um.ac.ir