اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر رضا ولی زاده

تغذیه نشخوارکنندگان دانشگاه فردوسی مشهد

valizadeh.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
valizadehum.ac.ir
0000-0002-6814-7354

h-index: 14  

سردبیر

دکترعلی تهرانی فر

علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز دانشگاه فردوسی مشهد

www.um.ac.ir/~tehranifar
tehranifarum.ac.ir
0000-0002-7103-0413

h-index: 11  

اعضای هیات تحریریه

دکتر محسن کافی

استاد گروه گلکاری و مهندسی فضای سبز، دانشگاه تهران

mkafiut.ac.ir
0000-0003-4657-6833

h-index: 10  

دکتر غلامحسین داوری نژاد

استاد، گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز، دانشگاه فردوسی مشهد

www.um.ac.ir/~davarynej
davarynejum.ac.ir
0000-0001-9931-1623

h-index: 13  

دکتر ذبیح اله زمانی

استاد گروه علوم باغبانی، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/zzamani
zzamaniut.ac.ir
0000-0002-2365-5531

h-index: 22  

دکتر مجید عزیزی

استاد گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز، دانشگاه فردوسی مشهد

www.um.ac.ir/~azizi
azizium.ac.ir
0000-0002-8813-4518

h-index: 15  

دکتر علی عبادی

استاد گروه علوم باغبانی، دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~aebadi
aebadiut.ac.ir
0000-0002-5304-0706

h-index: 4  

دکتر محمد فارسی

استاد گروه بیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهان زراعی، دانشگاه فردوسی مشهد

www.um.ac.ir/~farsi
farsium.ac.ir
0000-0002-1295-638X

h-index: 8  

دکتر مهرداد لاهوتی

استاد گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد

www.um.ac.ir/~mlahouti
mlahoutium.ac.ir
0000-0001-6836-6189

h-index: 7  

دکتر مریم حقیقی

دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشگاه صنعتی اصفهان

haghighi.iut.ac.ir/fa
mhaghighicc.iut.ac.ir
0000-0002-7590-0359

h-index: 11  

دکترحسین آرویی

دانشیار گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز، دانشگاه فردوسی مشهد

aroiee.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
aroieeum.ac.ir
0000-0002-5493-8200

h-index: 8  

دکتر مجید راحمی

استاد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

agri.shirazu.ac.ir/~rahemi
rahemishirazu.ac.ir
0000-0001-9286-6968

h-index: 18  

دکتر رضا توکل افشاری

استاد گروه آموزشی زراعت واصلاح نباتات دانشکده کشاورزی

tavakolafshari.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
tavakolafsharium.ac.ir
0000-0003-0073-8665

h-index: 13  

دکتر مهدی شریفانی

دانشیار گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی . منابع طبیعی گرگان

sharifani.profcms.gau.ac.ir
sharifanigau.ac.ir
0000-0001-7628-6074

h-index: 6  

دکتر محمود شور

دانشیار گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز، دانشگاه فردوسی مشهد

shoorum.ac.ir
0000-0002-7817-9464

h-index: 4  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر شاهرخ خانی زاده

استاد پژوهشگر موسسه کشاورزی و غذا اوتاوا کانادا

www.agr.gc.ca/eng/scientific-collaboration-and-research-in-agriculture/agriculture-and-agri-food-research-centres-and-collections/ontario/ottawa-research-and-development-centre/khanizadeh-shahrokh-phd-eng/?id=1181848375230
shahrokh.khanizadehagr.gc.ca
0000-0002-8015-2252

h-index: 24  

دکتر اسماعیل فلاحی

استاد گروه علوم باغبانی دانشگاه آیداهوی آمریکا

www.uidaho.edu
efallahiuidaho.edu
0000-0001-7194-6280

h-index: 25  

ویراستار ادبی

دکتر سمانه محمدی

گیاهان دارویی .

s.mohammadi35yahoo.com

ویراستار

دکتر ساجده کریم پور

.

jhorts4um.ac.ir

مدیر داخلی

خانم توانا

گیاهپزشکی .

jhorts4um.ac.ir
05138804622

کارشناس نشریه

خانم محمدی

گیاهان دارویی .

jhorts4um.ac.ir
05138804621

صفحه آرا

رحمان اسدی

.

jhorts4um.ac.ir