اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر رضا ولی زاده

استاد تغذیه نشخوارکنندگان دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

prof.um.ac.ir/valizadeh
valizadehum.ac.ir
0000-0002-6814-7354

h-index: Scopus:17  

سردبیر

دکترعلی تهرانی فر

استاد علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

prof.um.ac.ir/tehranifar
tehranifarum.ac.ir
0000-0002-7103-0413

h-index: Scopus:15  

دکتر علی تهرانی فر استاد و عضو هیات علمی گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز دانشگاه فردوسی مشهد است. سوابق تحصیلی ایشان به شرح زیر می‌باشد:

1- کارشناسی: دانشگاه فردوسی مشهد

2- کارشناسی ارشد: دانشگاه تبریز

3- دکتری:دانشگاه ردینگ انگلستان

ایشان تاکنون حدود 77 مقاله در کنفرانس‌های داخلی، 30 مقاله در کنفرانس‌های خارجی، 122 مقاله در نشریات داخلی و 127 مقاله در نشریات خارجی و سه کتاب منتشر کرده‌اند.

ایشان از سال 1396 سردبیری نشریه علوم باغبانی را به‌عهده داشته است.

Scopus Author ID: 25650484700

Publons ID: AFP-5557-2022

Orcid ID: 0000-0002-7103-0413

اعضای هیات تحریریه

دکترحسین آرویی

دانشیار گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

prof.um.ac.ir/aroiee
aroieeum.ac.ir
0000-0002-5493-8200

h-index: Scopus:11  

دکتر رضا توکل افشاری

استاد گروه آموزشی زراعت واصلاح نباتات دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

prof.um.ac.ir/tavakolafshari
tavakolafsharium.ac.ir
0000-0003-0073-8665

h-index: Scopus:14  

دکتر مریم حقیقی

دانشیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

haghighi.iut.ac.ir/fa
mhaghighicc.iut.ac.ir
0000-0002-7590-0359

h-index: Scopus:16  

دکتر غلامحسین داوری نژاد

استاد گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

prof.um.ac.ir/davarynej
davarynejum.ac.ir
0000-0001-9931-1623

h-index: Scopus:16  

دکتر مجید راحمی

استاد گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

agri.shirazu.ac.ir/~rahemi
rahemishirazu.ac.ir
0000-0001-9286-6968

h-index: Scopus:21  

دکتر ذبیح اله زمانی

استاد گروه علوم باغبانی دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/zzamani
zzamaniut.ac.ir
0000-0002-2365-5531

h-index: Scopus:24  

دکتر مهدی شریفانی

دانشیار گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی ، منابع طبیعی گرگان

gau.ac.ir//Professor/sharifani
sharifanigau.ac.ir
0000-0001-7628-6074

h-index: Scopus:8  

دکتر محمود شور

دانشیار گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

prof.um.ac.ir/shoor
shoorum.ac.ir
0000-0002-7817-9464

h-index: Scopus:6  

دکتر مجید عزیزی

استاد گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

prof.um.ac.ir/azizi
azizium.ac.ir
0000-0002-8813-4518

h-index: Scopus:22  

دکتر علی عبادی

استاد گروه علوم باغبانی دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/aebadi
aebadiut.ac.ir
0000-0002-5304-0706

h-index: Scopus:4  

دکتر محمد فارسی

استاد گروه بیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهان زراعی دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

prof.um.ac.ir/farsi
farsium.ac.ir
0000-0002-1295-638X

h-index: Scopus:10  

دکتر محسن کافی

استاد گروه گلکاری و مهندسی فضای سبز دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/mkafi
mkafiut.ac.ir
0000-0003-4657-6833

h-index: Scopus:14  

دکتر مهرداد لاهوتی

استاد گروه زیست شناسی دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد

prof.um.ac.ir/mlahouti
mlahoutium.ac.ir
0000-0001-6836-6189

h-index: Scopus:8  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر شاهرخ خانی زاده

استاد پژوهشگر موسسه کشاورزی و غذا اوتاوا کانادا

khanizadeh.info/
shahrokh.khanizadehagr.gc.ca
0000-0002-8015-2252

h-index: Scopus:26  

دکتر اسماعیل فلاحی

استاد گروه علوم باغبانی دانشگاه آیداهوی آمریکا

www.uidaho.edu/cals/plant-sciences/our-people/esmaeil-fallahi
efallahiuidaho.edu
0000-0001-7194-6280

h-index: Scopus:26  

دکتر سعید حسن زاده مبینی

مدیر بخش بیولوژی (فایتوترون) دانشگاه کویین کانادا

biology.queensu.ca/research/facilities/queen-s-university-phytotron/staff-and-associated-research-groups/saied-mobini-ph-d/
mobini.saeidqueensu.ca
0000-0002-1031-6733

h-index: Scopus:6  

دکتر حمید خزاعی

پژوهشگر مرکز جهانی اصلاح و تولید بذر سبزی تایوان

avrdc.org/our-people/staff/entry/7328/
hamid.khazaeigmail.com
0000-0002-5202-8764

h-index: Scopus:16  

دکتر یوشی هارو فوجی

استاد دانشگاه کشاورزی و فناوری توکیو ژاپن

researchmap.jp/allelopathy/?lang=english
yfujiicc.tuat.ac.jp
0000-0002-5412-395X

h-index: Scopus:30  

ویراستار ادبی

دکتر سمانه محمدی

گیاهان دارویی

s.mohammadi35yahoo.com

ویراستار

دکتر ساجده کریم پور

استادیار گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز
دانشکده کشاورزی شیروان، دانشگاه بجنورد

sa.karimpourub.ac.ir
0000-0001-6997-2885

مدیر داخلی

خانم توانا

دانشکده کشاورزی

jhorts4um.ac.ir
05138804622

صفحه آرا

رحمان اسدی

دانشکده کشاورزی

jhorts4um.ac.ir

کارشناس نشریه

خانم محمدی

کارشناس نشریه

jhorts4um.ac.ir