اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر رضا ولی زاده

استاد تغذیه نشخوارکنندگان گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

prof.um.ac.ir/valizadeh
valizadehum.ac.ir
0000-0002-5912-4898

h-index: Scopus:20  

سردبیر

دکترعلی تهرانی فر

استاد فیزیولوژی گیاهان باغی گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

prof.um.ac.ir/tehranifar
tehranifarum.ac.ir
0000-0002-7103-0413

h-index: Scopus:17  

دکتر علی تهرانی فر استاد و عضو هیات علمی گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز دانشگاه فردوسی مشهد است. سوابق تحصیلی ایشان به شرح زیر می‌باشد:

1- کارشناسی: دانشگاه فردوسی مشهد

2- کارشناسی ارشد: دانشگاه تبریز

3- دکتری:دانشگاه ردینگ انگلستان

ایشان تاکنون حدود 77 مقاله در کنفرانس‌های داخلی، 30 مقاله در کنفرانس‌های خارجی، 122 مقاله در نشریات داخلی و 127 مقاله در نشریات خارجی و سه کتاب منتشر کرده‌اند.

ایشان از سال 1396 سردبیری نشریه علوم باغبانی را به‌عهده داشته است.

Scopus Author ID: 25650484700

ResearcherID: AFP-5557-2022

Orcid ID: 0000-0002-7103-0413

اعضای هیات تحریریه

دکترحسین آرویی

دانشیار گیاهان دارویی - سبزیکاری گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

prof.um.ac.ir/aroiee
aroieeum.ac.ir
0000-0002-5493-8200

h-index: Scopus:11  

دکتر مریم حقیقی

دانشیارفیزیولوژی و اصلاح سبزی گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

haghighi.iut.ac.ir/fa
mhaghighicc.iut.ac.ir
0000-0002-7590-0359

h-index: Scopus:19  

دکتر غلامحسین داوری نژاد

استاد میوه کاری گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

prof.um.ac.ir/davarynej
davarynejum.ac.ir
0000-0001-9931-1623

h-index: Scopus:18  

دکتر مجید راحمی

استاد میوه کاری گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

agri.shirazu.ac.ir/~rahemi
rahemishirazu.ac.ir
0000-0001-9286-6968

h-index: Scopus:26  

دکتر ذبیح اله زمانی

استاد علوم باغبانی - بیوتکنولوژی گروه علوم باغبانی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

rtis2.ut.ac.ir/cv/zzamani
zzamaniut.ac.ir
0000-0002-2365-5531

h-index: Scopus:28  

دکتر مهدی شریفانی

دانشیار حرکت ژن با گرده گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

gau.ac.ir//Professor/sharifani
sharifanigau.ac.ir
0000-0001-7628-6074

h-index: Scopus:9  

دکتر محمود شور

دانشیار گیاهان زینتی گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

prof.um.ac.ir/shoor
shoorum.ac.ir
0000-0002-7817-9464

h-index: Scopus:7  

دکتر مجید عزیزی

استاد گیاهان دارویی گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

prof.um.ac.ir/azizi
azizium.ac.ir
0000-0002-8813-4518

h-index: Scopus:27  

دکتر علی عبادی

استاد علوم باغبانی گروه علوم و مهندسی باغبانی و فضای سبز، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

rtis2.ut.ac.ir/cv/aebadi
aebadiut.ac.ir
0000-0002-7043-255X

h-index: Scopus:5  

دکتر محمد فارسی

استاد اصلاح نباتات گروه بیوتکنولوژی و به نژادی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

prof.um.ac.ir/farsi
farsium.ac.ir
0000-0002-1295-638X

h-index: Scopus:12  

دکتر محسن کافی

استاد علوم باغبانی - فیزیولوژی گیاهان فضای سبز گروه علوم و مهندسی باغبانی و فضای سبز، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

rtis2.ut.ac.ir/cv/mkafi
mkafiut.ac.ir
0000-0001-8271-8216

h-index: Scopus:17  

دکتر مهرداد لاهوتی

استاد گیاهشناسی - تغذیه معدنی گیاهان گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

prof.um.ac.ir/mlahouti
mlahoutium.ac.ir
0000-0001-6836-6189

h-index: Scopus:10  

دکتر بهرام عابدی

دانشیار میوه کاری گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

prof.um.ac.ir/abedy
abedyum.ac.ir
0000-0001-5292-9557

h-index: Scopus:6  

دکتر شاهرخ خانی زاده

مؤسسه کشاورزی و غذا، اوتاوا، کانادا

khanizadeh.info/
shahrokh.khanizadehagr.gc.ca
0000-0002-8015-2252

h-index: Scopus:28  

دکتر اسماعیل فلاحی

استاد میوه کاری دانشگاه آیداهو، واشنگتن، ایالات متحده آمریکا
انجمن آمریکایی علوم باغبانی (ASHS)

www.researchgate.net/profile/Esmaeil-Fallahi-3
efallahiuidaho.edu
0000-0001-7194-6280

h-index: Scopus:31  

دکتر سعید حسن زاده مبینی

مدیر بخش بیولوژی (فایتوترون) گروه زیست شناسی، دانشکده هنر و علم، دانشگاه کویین، کینگستون، کانادا

biology.queensu.ca/research/facilities/queen-s-university-phytotron/staff-and-associated-research-groups/saied-mobini-ph-d/
mobini.saeidqueensu.ca
0000-0002-1031-6733

h-index: Scopus:6  

دکتر حمید خزاعی

دانشیار زیست شناسی تولید گیاه (اصلاح، ژنتیک و ژنوم گیاه) گروه علوم کشاورزی، مؤسسه منابع طبیعی فنلاند، هلسینکی، فنلاند

researchportal.helsinki.fi/en/persons/hamid-khazaei-2
hamid.khazaeigmail.com
0000-0002-5202-8764

h-index: Scopus:22  

دکتر یوشی هارو فوجی

استاد کشاورزی گروه بین المللی محیط زیست و علوم کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و فناوری توکیو، توکیو، ژاپن

researchmap.jp/allelopathy/?lang=english
yfujiicc.tuat.ac.jp
0000-0002-5412-395X

h-index: Scopus:32  

ویراستار

دکتر ساجده کریم پور

استادیار گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز
دانشکده کشاورزی شیروان، دانشگاه بجنورد

sa.karimpourub.ac.ir
0000-0001-6997-2885

h-index: 3  

کارشناس نشریه

خانم دکتر سمانه محمدی

کارشناس نشریه

jhorts4um.ac.ir
0009-0006-6023-3190