ضریب تاثیر و رتبه نشریه در سال 1397

ضریب تاثیر و رتبه نشریه در سال 1397

با توجه به اعلام ضریب تاثیر و سطح بندی نشریات از سوی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC در سال1397 ضریب تاثیر(IF)این نشریه0.101  می باشد.