رشیدی, آزاده, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران، جمهوری اسلامی