ابراهیمی, احسان, دانشگاه کاسل آلمان, ایران، جمهوری اسلامی