دهقانی تفتی, احمدرضا

  • علوم باغبانی جلد 28 شماره 1 سال 1393 - علمی - پژوهشی
    بررسی اثرات مقادیر مختلف کود پلت‌شده دامی و اوره و برخی عناصر کم مصرف‌ بر عملکرد و اجزا عملکرد گیاه دارویی کدوی پوست کاغذی(Cucurbita pepo var. styriaca)
    چکیده  PDF