احمدپور, احمد, مرکز تحقیقات کشاورزی جیرفت و کهنوج, ایران، جمهوری اسلامی