رضائی چیانه, اسماعیل, مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب، دانشگاه ارومیه و مدرس دانشگاه پیام نور نقده, ایران، جمهوری اسلامی