رنجبر, اعظم, دانشگاه تربیت مدرس, ایران، جمهوری اسلامی