رجبی پور, الهه, دانشگاه ولیعصر رفسنجان, ایران، جمهوری اسلامی