روح اللهی, ایمان, دانشگاه شاهد, ایران، جمهوری اسلامی