اسفندیاری, بهنام, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران، جمهوری اسلامی