رحمانی, حمیدرضا, دانشگاه تربیت مدرس تهران, ایران، جمهوری اسلامی