روستا, حمیدرضا, دانشگاه ولیعصر رفسنجان, ایران، جمهوری اسلامی