داودی, داریوش, پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران, ایران، جمهوری اسلامی