رحمتی, رحمتی

  • علوم باغبانی جلد 23 شماره 1 سال 1388 - علمی - پژوهشی
    بررسی تاثیر سطوح مختلف تراکم بوته و نیتروژن بر صفات مورفولوژیک، عملکرد، میزان اسانس و درصد کامازولن گیاه دارویی بابونه (Matricaria recutita) رقم بودگلد
    چکیده  PDF