درویش زاده, رضا, دانشگاه اروميه, ایران، جمهوری اسلامی