درویش زاده, رضا, دانشگاه ارومیه, ایران، جمهوری اسلامی