داورخواه, زهرا, دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز, ایران، جمهوری اسلامی