رستگار, سمیه, دانشگاه هرمزگان, ایران، جمهوری اسلامی