داورپناه, سهراب, پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران, ایران، جمهوری اسلامی