تقی زاده, سیده فائزه, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران، جمهوری اسلامی