رمضانی, صدراله, تربیت مدرس تهران, ایران، جمهوری اسلامی