رضایینژاد, عبدالحسین, دانشگاه لرستان, ایران، جمهوری اسلامی