دادار, علی دادار, دانشگاه آزاد شیروان, ایران، جمهوری اسلامی