تاج آبادی پور, علی, سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي، رفسنجان, ایران، جمهوری اسلامی