تاج آبادی, علی, موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رفسنجان, ایران، جمهوری اسلامی