تهرانی فر, علی, دانشگاه فردوسي مشهد, ایران، جمهوری اسلامی