رسولزاده, علی, دانشگاه محقق اردبیلی, ایران، جمهوری اسلامی