داوودی, فاطمه, دانشگاه صنعتی شاهرود, ایران، جمهوری اسلامی