روزدار, فاطمه, دانشگاه فردوسي مشهد, ایران، جمهوری اسلامی