دعایی, فریما, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران، جمهوری اسلامی