دژآباد, فهمیه, دانشگاه صنعتی اصفهان, ایران، جمهوری اسلامی